بزرگترین موزه ی المپیک جهان مربوط به کلگری است.
Olympic Hall of Fame (Calgary)

بزرگترین شو ی فضای آزاد در جهان مربوط به کلگری است.
Calgary Stampede (Calgary)

بزرگترین مرکز تجاری جهان مربوط به آلبرتا است.
complex – West Edmonton Mall

اولین پارک ملی کانادا مربوط به آلبرتا است.
Banff National Park