برنامه خود اشتغالی استان کبک

به افراد واجد شرایط فرصتی برای به دست آوردن ویزای اقامت دائم کانادا را ارایه میکند که بتوانند به طور موثر در کسب و کار حرفه ای خود در کبک وارد فعالیت شوند.

نکته: توجه: در 28 مارچ 2018 ، وزیر مهاجرت کبک، تغییراتی را برای گروه خوداشتغالی این استان پیشنهاد کرد تا لیست جدیدی از مشاغل واجد شرایط و لزوم دریافت یک بیعانه ی خسارت (security deposit) را در نظر بگیرد.

شرایط معیار
کبک مقصد مد نظر
به قصد خوداشتغالی برای انجام برای فعالیت در یک حرفه یا تجارت مهاجرت نماید کار
دارایی خالصی حداقل معادل با 100 هزار دلار کانادا داشته باشد که به تنهایی یا به کمک همسر همراه با او، از راه های قانونی بدست آورده باشد حداقل دارایی خالص
حداقل 2 سال سابقه ی کار به عنوان خوداشتغال در حرفه یا شغلی که قصد دارد در کبک راه اندازی نماید، داشته باشد سابقه ی کار واجد شرایط
آزمایشات پزشکی و بررسی سوء پیشینه سایر موارد