داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اطلاعات و شرایط مورد نیاز برای تحصیل

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اطلاعات و شرایط مورد نیاز برای تحصیل

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﯾﺎ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﯽ، ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﺳﺎل ﮐﻠﻤﺒﯿﺎي ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 1908 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺳﻮﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از سال 1915 ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رده 50 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

تحصیل در دانشگاه بریتیش کلمبیا

ﺣﺠﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﯾﻮﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر بالا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ۳ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ داراي دو ﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎي وﻧﮑﻮور و اوﮐﺎﻧﺎﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮدﯾﺲ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید : اسکیل ورکر و پذیرش مهاجر برای استانهای کانادا

ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﺻﻮل ﻗﺮاردادي ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ600 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر (ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا)، داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺮ روي ﺑﯿﺶ از8000 ﭘﺮوژه در ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳﺖ. ﯾﻮﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻔﮑﺮات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ. ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي وﻧﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﺑﯽ نظیر از زندگی در کانادا به شما خواهد داد.

دانشکدهها:

ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدي – ﻣﻌﻤﺎري – ﻫﻨﺮ – ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﮔﻔﺘﺎري – ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ – دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ – آﻣﻮزش – ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻨﮕﻞداري – ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻓﻮق دﮐﺘﺮي – ﺑﻬﺪاﺷﺖ – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اي روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري – ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ – زﻣﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ – ﺣﻘﻮق – ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ – ﭘﺮﺳﺘﺎري – ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ – ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ – ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ – ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

مشاهیر:

 • سه نخست وزیر کانادا
 • 65 مدال المپیک توسط ورزشکاران دانشگاه یا دانشکده
 • 208 عضو انجمن سلطنتی کانادا

شرایط :

 • دارا بودن حداقل مدرک 16 از 20
 • ریز نمرات و مدارک تحصیلی
 • رزومه یا سی وی
 • توصیه نامه
 • انگیزه نامه

تحصیل در دانشگاه بریتیش کلمبیا

نمرات زبان :

 • ایلتس 6.5 (حداقل نمره هر یک از مهارت ها 6)
 • تافی اینترنتی 90 (حداقل نمره ردینگ و لیسینیگ 22 و رایتینگ و اسپیکینگ 21)
 • پی تی ای 65 (حداقل نمره هر یک از مهارت ها 6)

تاریخهای مهم:

زﻣﺎن ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻬﻠﺖ ارﺳ.ﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮم ﭘﺎﯾﯿﺰ (ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ آﭘﺮﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ) یک دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺗﺎ۵1 ژاﻧﻮﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻼﯾﻦ از اواﯾﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در روز 15 ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

هزینه تحصیل:

 • میانگین شهریه سالیانه 36500دلار برای دانشجویان بین المللی

بورسیه :

ﺑﻮرﺳﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ارزش اﯾﻦ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از 175 دﻻر ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ 30 ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻣﺎ اﮐﺜر ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻫﺎي اﻋﻄﺎﯾﯽ ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل 16 ﻫﺰار دﻻر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ 50 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎع ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

امکانات رفاهی :

 • تریمف، یکی از آزمایشگاههای پیشرو در جهان برای فیزیک زیراتمی
 • یکی از کتابخانه های دانشگاهی پیشرو کانادا، با 21 شعبه و بخش در این دانشگاه مرکز چان برای هنرهای نمایشی، یکی از سالنهای کنسرت بزرگ جهان مرکز تحقیقات سالمت در توسعه پایدار
 • موزه مردمشناسی طراحی شده توسط آرتور اریکسون ، بزرگترین موزهی آموزش کانادا موزه ی تنوع زیستی، محل  نگهداری بزرگترین اسکلت نهنگ آبی کانادا باغ گیاهشناسی و مرکز تحقیقات گیاهی
 • مزرعه یوبیسی، تنها مزرعه مشغول به کار در شهر ونکوور
 • مرکز ورزشی داگ میچل تاندربرد، مرکز هاکی روی یخ تاندربرد و محل برگزاری بازیهای المپیک زمستانی 2010 هاکی روی یخ
 • باغ یادبود نیتوب، به عنوان یکی از پنج باغ ژاپنی در خارج از ژاپن

 

 

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.