تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

 


فرم ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری

 • اطلاعات تماس

 • اطلاعات فردی

 • اطلاعات تحصیلی

 • مدارک غیر دانشگاهی 
 • اطلاعات تجاری

 • اطلاعات شغلی

 • کشورها

 • نسبت فامیلیکشور محل سکونت 
  فقط اقوام درجه یک مثال: نسبت فامیلی = خواهر | کشور محل سکونت = کانادا
 • سطح دانش زبان