Chương trình nhập cư New Brunswick là một chương trình nhập cư của chính phủ, chọn những người nộp đơn đủ điều kiện trong số những người mong muốn nhập cư vào Canada. Trên thực tế, những người này muốn sống ở New Brunswick, Canada, với chính họ và gia đình họ.

Theo Chương trình nhập cư New Brunswick, bạn có thể đủ điều kiện theo một trong hai cách:

  • Công nhân lành nghề
  • Ứng viên kinh doanh

Công nhân lành nghề được chia thành hai nhóm: nhận được sự bảo lãnh của chủ doanh nghiệp hoặc từ gia đình.

Công nhân lành nghề với sự hỗ trợ của chủ lao động

Ứng viên phải có thể có được thường trú tại New Brunswick và phải có ít nhất 50 điểm tự đánh giá (tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngoại ngữ và khả năng thích ứng) và phải có lời mời làm việc tốt từ nhà tuyển dụng New Brunswick. Các điều kiện tuyển dụng của người sử dụng lao động như sau:

  • Chủ lao động không thể tìm thấy người mà anh ấy / cô ấy đang tìm kiếm trong số các công dân Canada hoặc thường trú nhân.
  • Cung cấp một công việc toàn thời gian với một vị trí cố định.
  • Áp dụng mức lương bằng với tiền lương của học khu và trên cơ sở các thỏa thuận đã được thực hiện giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công nhân lành nghề với sự hỗ trợ của gia đình

Chương trình này cho phép công dân và thường trú nhân khác của New Brunswick, những người đã cư trú trong tỉnh ít nhất một năm để giúp các thành viên gia đình của họ cư trú tại New Brunswick.

Người nộp đơn được đánh giá bởi một công việc toàn thời gian hoặc lời mời làm việc dựa trên giáo dục, kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, tuổi tác và khả năng thích ứng với môi trường New Brunswick.

Gia đình hỗ trợ (thành viên gia đình New Brunswick) cũng được đánh giá trên cơ sở tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến quá trình nhập cư và tái định cư thành viên gia đình thành công.

Ứng viên kinh doanh

Để đủ điều kiện nhập cư New Brunswick, ứng viên phải sẵn sàng thành lập doanh nghiệp ở New Brunswick và có thể đạt ít nhất 50 điểm tự đánh giá (tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngoại ngữ và khả năng thích ứng).

Các mục được sử dụng để xác định trình độ của người nộp đơn kinh doanh là:

Cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm quản lý hàng đầu trong kinh doanh như một người quản lý hoặc quản lý cấp cao.
Bạn sẽ cung cấp bằng chứng vững chắc rằng bạn đang xây dựng một doanh nghiệp ở New Brunswick với các chi nhánh của bạn và có vai trò quản lý mạnh mẽ trong doanh nghiệp.
Bạn sẽ đến New Brunswick trong khoảng thời gian ít nhất năm ngày để thực hiện nghiên cứu sâu rộng và có một cuộc phỏng vấn với một nhân viên nhập cư.
Kế hoạch kinh doanh của bạn nên có lợi ích kinh tế cho New Brunswick và phải được chấp thuận bởi một nhân viên nhập cư.
Chứng minh rằng giá trị ròng cá nhân tối thiểu của bạn (tổng tài sản trừ tổng nợ phải trả) ít nhất là 300.000 CAD.
Đầu tư tối thiểu của bạn nên là $ 125.000.
Bạn phải cung cấp bằng chứng về các kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).
Bạn phải mở tài khoản tiền gửi $ 75.000 trước khi di chuyển.