Canada có lực lượng lao động có tay nghề cao và thị trường lao động toàn diện. Do đó, quản lý nguồn nhân lực ở Canada là đóng vị trí quan trọng trong tất cả mọi công ty và tổ chức. Khi tham gia các ngành học về quản lý nhân sự, bạn có thể hiểu được các chức năng kinh doanh cốt lõi để có được kết quả mong muốn trong các thị trường lao động đầy biến động.