Canada có một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong số các quốc gia phát triển và thị trường tự do có mức độ an sinh xã hội cao. Sinh viên tài chính đại học Canada nghiên cứu các hệ thống tài chính trên khắp thế giới và phân tích lợi ích của hệ thống kinh tế Canada.